Wielka Kapituła Orderu Świętego Stanisława - Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu św Stanisława w Polsce

CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki.
Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics (statystyki oglądalności) oraz skrypt serwisu Facebook, który również może zapisywać ciasteczka.
Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

Szanowni Państwo na łamach naszej strony zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce rozpoczynamy prezentację sylwetek Kawalerów Orderu , oraz członków Stowarzyszenia i ich dokonań na płaszczyźnie charytatywnej. Prezes Zarządu  

0123


Parafia p.w. Świętego Krzyża

        W dniu 12 maja 2019 roku odbyła się Inwestytura Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.        Rozpoczęcie ceremonii nastąpiło o godz. 13 Mszą św. w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.
        Przed rozpoczęciem ceremonii zostały wprowadzone sztandary i towarzyszące im pododdziały w historycznych mundurach  

 

        Powitanie przez Ks. Proboszcza Zygmunta Roberta Berdychowskiego władz  Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Polsce: Wielkiego Mistrza - Stanisława Iwańczaka nieobecnego ze względów zdrowotnych i Wielkiego Kanclerza Prof. dr hab. Mirosława Nadera oraz członków Kapituły i kandydatów do Orderu.

Mszy przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej.

Mszę będą celebrować:

 1. ks. Proboszcz Zygmunt Robert BERDYCHOWSKI,
 2. ks. Biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz,
 3. i zaproszeni ora orderowani księża

     Pamięć  zmarłych Kawalerów Orderu Św. Stanisława  uczcił ks. Zygmunt Robert  Berdychowski:

Prof. dr hab. Marka Kwiatkowskiego- byłego Wielkiego Mistrza naszego Orderu oraz: Ks. Arcybiskupa Rektora dr Tadeusza Gocłowskiego,  Ks. Biskupa Polowego WP gen. prof. Tadeusza Płoskiego, prof. dr hab. Mirosława Ponczka, prof. dr hab. inż. Kazimierza Szulborskiego, mgr inż. Mariana Węgorowskiego oraz  inne osoby zmarłe.

Fragmenty pism czytają: prof. Ewa Swoboda-Kopeć i Wiesław Fleszar

      Ordery poświęci ks. Zygmunt R. Berdychowski z biskupem  

Po Mszy Gości przywitał prof. Mirosław Nader .

       Ekscelencjo Księże biskupie, Wielebni księża, Poczty sztandarowe, Dostojni goście, Damy i Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, Szanowni Zgromadzeni. Witam wszystkich serdecznie w imieniu Kapituły Orderu.

Nasze doroczne inwestytury otwiera pieśń: „Witaj, majowa jutrzenko” znana też jako: Mazurek 3 Maja czy  Trzeci Maj wg  tekstu- Rajnolda Suchodolskiego.

Pieśń: „Witaj, Majowa Jutrzenko „w wykonaniu - Stowarzyszenia Turki Grodziskie.

Dostojni Goście, Szanowne Damy i Kawalerowie,

Szanowni Państwo

Znajdujemy się w historycznej siedzibie Orderu Świętego Stanisława. To w tym miejscu, w murach Kościoła św. Krzyża w Warszawie 7 maja 1765 roku, a więc 254 lata temu, Król Stanisław August Poniatowski wręczył po raz pierwszy Ordery Św. Stanisława. Warto przypomnieć, że  2015 roku, a więc w 250-lecia ustanowienia Orderu, erygowana została w tym Kościele tablica pamiątkowa.  To nawa środkowa przy wejściu. Wspominamy także dziś zmarłego w dniu 10 sierpnia 2016 r., zasłużonego dla Orderu Profesora dr hab. Marka Kwiatkowskiego, byłego Dyrektora Łazienek Królewskich. Prof. Marek Kwiatkowski w latach 2003-2016, za zgodą Prymasa Polski Jego Ekscelencji księdza Józefa Glempa pełnił funkcję Wielkiego Mistrza Orderu.

      Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Order św. Stanisława wyprzedził chronologicznie ustanowienie orderu wojennego Virtuti Militari – tak jak gdyby służba społeczna była dla króla równie ważna jak bohaterska postawa żołnierza na polu walki.

 Szanowni Państwo!

        Naturalny okres nadawania Orderów w dniu 3 maja  bądź w dzień św. Stanisława, stanowi dodatkową oprawę  obchodów rocznicy Konstytucji z 1791 roku. Pamiętamy, że Ojciec Święty Jan XXIIIustanowił Świętego Stanisława, Patronem Polski, a Święty Jan Paweł II nazwał go „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”. Przesłanie to wybrzmiewa jeszcze mocniej w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski.

Szanowni Państwo, Dostojni Goście!    

Zanim przystąpię do prezentacji nowych Dam i Kawalerów Orderu, przedstawiam członków Wielkiej Narodowej Kapituły Orderu Świętego Stanisława w Polsce:

Przedstawiam Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława w Polsce naszego Seniora  Pana Płk. Stanislawa Iwańczaka - ministra pełnomocnego za czasów Prezydenta Augusta Zaleskiego na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii. To za sprawą Pana Ministra Order funkcjonuje ponownie w Polsce. Jest Pan, - Wielki Mistrzu - swoistą klamrą spinającą czasy Orderu Św. Stanisława w Wielkiej Brytanii i odnowiony Order w wolnej Polsce.

 

Przedstawiam Honorowego Kanclerza Kapituły Orderu Pana mgr inż. Mariana Salę.

Funkcję Wielkiego Kanclerza Wielkiej Narodowej Kapituły Orderu  Świętego Stanisława w Polsce pełni obecnie prof. dr hab.  Mirosław Nader.

Przedstawiam pozostałych Członków Kapituły Orderu

Moi zastępcy:

 1. Z-ca Wielkiego Kanclerza -   płk. dr inż. Jacek Macyszyn, historyk i kustosz, Prezes Stowarzyszenia Dam i Kawalerów w Polsce,
 2. Z-ca Wielkiego Kanclerza – prof. dr hab. Janusz Cisek - były dyrektorInstytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Yorku, były podsekretarz stanu w MSZ, Kierownik Zakładu Historii i Kultury Europy Środkowej w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Z-ca Wielkiego Kanclerza - dr  hab. n. med. Ewa Swoboda-Kopeć -Warszawski Uniwersytet Medyczny, wybitna mikrobiolog kliniczny,
 4. Ks. Zygmunt Robert Berdychowski CM –proboszcz tutejszej Parafii,
 5. Płk. dypl. pil. Michał Fałat – Prezes Fundacji Skarby Narodu
 6. Jacek Gromek- Komandor Kapituły Odznaki św. Floriana Mazovia,
 7. Kazimierz Kuberski- Dyrektor Biura w Kancelarii Prezydenta, obecnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 8. Adam Miczajka – bankowiec, Komandoria Śląska,
 9. Dr n. med. Andrzej Misiak- Chirurg w Inst. Hematologii i Transfuzjologii,
 10. Wojciech Papież- działacz społeczny, Komandoria Lubelska
 11. Dr Zbigniew Dunin-Wilczyński - historyk orderu, autor kilku publikacji o Orderze Św. Stanisława,
 12. Dr n. med. Witold Witczak - Wojskowy Instytut Medyczny.

 

Witam Komandorów:

Komandorii Mazowieckiej –komandor dr n. med. Andrzej Misiak,

Komandorii Lubelskiej-  komandor Wojciech Papież,

Komandorii Nadprzemszańskiej – komandor Tadeusz Dubiański.

Komandorii Śląskiej- komandor Marian Sala,

Komandorii Pomorskiej- komandor Stanisław Śliwa,

 

Witam Damy i Kawalerów Orderu Św. Stanisława  przybyłych na uroczystość oraz dostojnych gości i sympatyków Orderu.

 

              Szanowni Państwo

                     Kapituła Orderu na posiedzeniu w dniu 26  kwietnia 2019 r. po wnikliwym          rozpatrzeniu kandydatur zatwierdziła listę osób, które dzisiaj będą honorowane Orderem Świętego Stanisława.

           W klasie I Orderu honorujemy wyjątkowe osiągnięcia, zarówno organizacji jak i osób      indywidualnych. Przykładowo Ordery wręczyliśmy:

            1. Polskiemu Stowarzyszeniu Chorych na Hemofilię,

            2. Zespołowi Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”,

            4. Państwowemu Zespołowi Ludowemu Pieśni i Tańca  „MAZOWSZE”

           

                    Do wręczania Orderów został poproszony Zastępca Wielkiego Kanclerza Pan Prof. dr hab. Janusz Cisek - członek Wielkiej Kapituły.

 

                      W tym roku  Krzyż Wielki Orderu Św. Stanisława -  I klasy otrzymuje:

(Dekoracja na sztandar)

1.      Stowarzyszenie Turki Grodziskie - wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w 2017 r.. Turki to potoczna nazwa oddziałów wielkanocnej straży grobowej. Oddziały pełnią wartę przy symbolicznych grobach Chrystusa w kościołach, w okresie od Wielkiego Piątku do Rezurekcji. Mają kostiumy wzorowane na mundurach wojsk Księstwa Warszawskiego. Nie wyjaśniono dotąd genezy powstania i pochodzenia nazwy Turki. Tradycja ludowa zwyczaj ten wywodzi z czasów odsieczy wiedeńskiej, kiedy to w wyprawie Jana III Sobieskiego brali udział miejscowi chłopi. Po powrocie z wyprawy w Wielkim Tygodniu do rodzinnych wsi byli przebrani w zdobyczne mundury tureckie. Wpis na listę to prestiż i zaszczyt, trzeba spełnić wiele wymogów, dokładnie opisać zwyczaj, udokumentować tradycję i zadeklarować dbałość o jej ciągłość. Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego została sporządzona w Paryżu w 2003 r. nakłada na państwa-sygnatariuszy, obowiązek ochrony i inwentaryzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na polskiej liście są już m.in. tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej, tradycje weselne z Szamotuł, szopka krakowska, gwara warmińska, a z Podkarpacia tradycje flisackie w Ulanowie. Proszę o wystąpienie sztandaru Stowarzyszenia do dekoracji.

I Klasa Orderu - osoby

1.      Paweł Białecki – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, kierunek socjologia (2001) studia podyplomowe w PAN, kierunek prawno-samorządowy (2004) oraz w SGH, kierunek menadżer samorządu terytorialnego (2011). Samorządowiec doskonale przygotowany do pełnienia funkcji; od 2010 roku wicestarosta powiatu warszawskiego zachodniego, w latach 2006-2010 zastępca wójta Gminy Kampinos, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem”, pozyskał środki na finansowanie działalności społecznej np.: „Chopin tak Bliski”, „Rajd Kampinoski”.  organizator wielu działań lokalnych na Mazowszu. Autor wielu przewodników turystycznych, albumów, gier. W 2016 r otrzymał III klasę Orderu Św. Stanisława. Gratulujemy.
 

2.      Dr Janusz Gmitruk- badacz idziałacz ruchu ludowego, Prezes Zarządu Głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Pracownik naukowy Instytutu Historii obecnego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, wypromował ponad 200 magistrów, autor około 400 artykułów naukowych i wielu monografii oraz badań nad chłopskim ruchem oporu  w latach II wojny światowej. Kierował Zakładem Historii Ruchu Ludowego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Współpracował z TVP I Polskim Radiem, organizator wielu konferencji i sympozjów naukowych. W uznaniu licznych zasług odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi,  Medalem Zasłużony Kulturze " Gloria Artis"i wieloma innymi. Gratulujemy.
 
3.      Władysław Stanisław Kościołek - współpracownik zmarłego księdza Zdzisława Peszkowskiego oraz księdza Tadeusza Uszyńskiego niosąc przez ponad 30 lat pomoc humanitarną Polakom na Białorusi w tym własnymi środkami transportu. Wiceprezes Fundacji historycznej im. Szembeków. Zaangażowany w budowę Kaplicy Polskiej Golgoty Wschodu w Bastionie Św. Barbary. Współpracował z rzeźbiarzem Ferdynandem Jarochą organizując wystawy zatytułowane Wielcy Polacy w Rzeźbie Ferdynanda Jarochy. Przedstawiciel Dyrektora Caritas Kościoła Białoruskiego. Za wieloletnią pomoc Polakom i Kościołowi na wschodzie odznaczony Medalem Golgoty Wschodu oraz Medalem Czerwonego Krzyża. Odznaczony wcześniej III klasą Orderu Św. Stanisława. Gratulujemy.
 
4.      Krzysztof Kraszewski    -     Przedsiębiorca od 1990 roku, zaangażowany w rozwój własnej Firmy, posiadającej znaczącą pozycję na rynku, dzięki bardzo wysokiemu poziomowi technologicznemu, wysokiej jakości procesom produkcyjnym i nowoczesnego zarządzania. Pan Krzysztof Kraszewski jest właścicielem kilki patentów oraz wynalazków zgłoszonych i wdrożonych do produkcji. Udziela się również społecznie i na rzecz lokalnej społeczności, przede wszystkim jako członek Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju URSUSA oraz Stowarzyszenia Firm Rodzinnych. Wspiera najbardziej przyszłościowe projekty na rzecz rozwoju lokalnego. W 2016 r otrzymał III klasę Orderu Św. Stanisława. Gratulujemy.
 
5.      Mgr inż. Tomasz Leszek Wencel - absolwent Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W latach 1978-88 działacz ZHP wychowawca dzieci i młodzieży, instruktor harcerski, a następnie do 1981 roku komendant  Szczepu Harcerskiego 133 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych, podczas studiów instruktor Komendy Chorągwi ZHP, organizator imprez, rajdów i szkoleń, awansowany do instruktorskiego stopnia harcmistrza; wielokrotnie wspierał wolontariuszy w ramach różnych akcji charytatywnych między innymi na rzecz Stołecznego Centrum Rehabilitacji Dzieci. W 2016 r otrzymał III klasę Orderu Św. Stanisława. Gratulujemy.
 
6.      Mieczysław Wojdyga- działacz Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, i jest członkiem Założycielem i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Pragi. Wielokrotnie radny Dzielnicy Praga -Północ. Przepracował 40 lat w FSO, gdzie miał istotny wkład w ruchu racjonalizatorskim, ponadto członek wioślarskiej reprezentacji Polski, dyrektor Klubu Sportowego Polonez. Brał udział w wykonaniu dokumentacji wydarzeń na Pradze w 1944 r., oraz wystawy "Powstanie Warszawskie na Pradze". Kolekcjoner dokumentów i pamiątek praskich promujących Pragę. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą Honorową Odznaką Za Zasługi dla Warszawy, Medalem Pro Memoria oraz wieloma innymi. Gratulujemy.
 
7.      Andrzej Wołczyński - od wielu lat udziela się w strukturach OSP. Był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gnatowicach oraz prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kampinosie. Jest także wiceprezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania " Między Wisłą a Kampinosem" oraz założycielem Fundacji "Misja Kampinos". Pełnił funkcję samorządowe w Gminie Kampinos;;  Przewodniczący Rady Gminy, radny powiatu zachodniego warszawskiego, od 2002 r. członek Zarządu powiatu zachodniego warszawskiego. W 2015 r. otrzymał III klasę Orderu Św. Stanisława oraz jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Gratulujemy.

 

II klasa Orderu

1.      Zbigniew Borkowski - Sekretarz Krajowego Związku Piłsudczyków, pułkownik Związku Piłsudczyków RP. Absolwent Politechniki Gdańskiej, twórca i właściciel firmy w branży energetycznej znanej z transferu nowych technologii. Biznesman roku 2013, twórca kilku patentów. Wiceprzewodniczący organizacji Pracodawcy Pomorza w latach 2006-2013. Wspomaga finansowo potrzebujących pomocy, zaangażowany w kształtowanie tożsamości narodowej, prowadzi działalności publicystyczną i wydawniczą oraz portal historyczny o św. Jacku Odrowążu rozpowszechniając postać  Św. Stanisława. Krzewi wiedzę o Armii Krajowej za co został wwyróżniony przez Światowy Związek żołnierzy AK. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Pro Patria i medalem Pro Memoria. Gratulujemy.
 
2.      Zdzisław Jaroni - ukończył studia w zakresie historii, ponad 20 lat pełnił kierownicze w pracy, a potem  działał w samorządach lokalnych pełniąc funkcje z-cy Naczelnika Miasta i Gminy Puck oraz później z-cy Burmistrza miasta Puck. Działał na rzecz miasta i Gminy w społecznych komitetach budowy: Obiektów Sportowych w Pucku, Mariny w Pucku. Działa w Stowarzyszeniu Historycznym Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku oraz klubie sportowy Zatoka Pucka.Wyróżnia się w swoim środowisku wzorową pracą samorządową i działalnością charytatywną. Gratulujemy.
 
3.      Ks. Kanonik Grzegorz Miloch - ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Po studiach magisterskich w KUL podyplomowych na Wydziale Teologicznym UM w Toruniu od 1993 był wykładowcą historii Kościoła w Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni. Od 1991 r. założyciel i dyrektor Stowarzyszenia Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni opiekującego się chorymi w stanie terminalnym w domach. W 2013 r. z Jego inicjatywy powstało hospicjum stacjonarne dla dzieci Bursztynowa Przystań. Spełnia niezwykle ważną i doniosłą misję wobec ciężko chorych dorosłych, dzieci i ich rodzin. Obejmuje opieką również osoby osierocone po stracie bliskich. To piękna postawa godna naśladowania.

Gratulujemy.

 

4. Michael Lenglard - ur. 23.05.1953 w St. Malo /Francja/. Od 2001 roku wykonuje zawód artysty rzeźbiarza i malarza pod pseudonimem LENSKY. Od 2001 roku czynne wspomaga organizacje: Lions International, Fundację Anny Dymnej, Rotary International. Do chwili obecnej przekazał ponad 126 swoich prac zlicytowanych na sumę ponad 250.000 zł. Od 2017 roku założyciel i prezes Fundacji ,,LENSKY'' której celem jest pomoc najbardziej potrzebującym, zarówno materialnie jak i naukowo.  Gratulujemy.

5. Dr hab. n. med. Tomasz Rozmysłowicz - obecnie zatrudniony w University of           Pensylwania w USA. Po studiach w Akademii Medycznej w Warszawie do 1994 r. był pracownikiem Instytutu Hematologii w Warszawie, gdzie obronił rozprawę doktorską w 1990 r..Stopień dr habilitowanego uzyskał w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2014 r. Zawodowo zajmował się w pierwszym okresie leczeniem hematologicznych chorób rozrostowych (chłoniaki, białaczki), a za granicą zajmuje się zagadnieniami patogenezy infekcji HIV-1. Nabyte doświadczenia przekazuje w kraju w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie traktując to jako swój patriotyczny obowiązek. Posiada bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny, współautor patentów amerykańskich, członek wielu prestiżowych towarzystw naukowych, posiada wiele nagród. Gratulujemy.

 

6. Dariusz Łaszyca - absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, mgr inż. mechanik okrętowy oraz ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie magister Filozofii,  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, kierunek: Filozofia. Działacz społeczny, propagator idei niepodległościowych i patriotycznych, członek Związku Piłsudczyków RP – major związku. Pomysłodawca, założyciel i prezes Stowarzyszenia Zlot Prawych. Spotkanie Prawych w Pelplinie, organizacja np. debaty na temat „Zagłada polskich elit 1939-40 oraz „Rabunek polskich dzieł sztuki” - 14.10.2017, organizacja spotkania z okazji 40 rocznicy powstania Wolnych Związków Zawodowych na Wybrzeżu - 24.02.2018, charytatywna, wspieranie różnych inicjatyw i organizacji m. innymi: Ośrodek dla Osób Głuchoniemych i Starszych w Rudniku, wspieranie i pomoc finansowa starszych, chorych i samotnych członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Odznaczony Złotym Krzyżem dla zasługi dla Związku Piłsudczyków RP. Gratulujemy.

 

7. Jerzy Włudzik – absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, kierunek ekonomika rolnictwa. Związany z nadmorską Gminą Kosakowo, gdzie pełnił funkcje agronoma, Przewodniczącego Rady Gminy, Naczelnika Gminy i Wójta Gminy wybranego w wolnych wyborach. Podczas jego władania Gmina Kosakowo zmieniła się w niezwykle atrakcyjny turystycznie rejon pielęgnujący kaszubskie korzenie kulturowe. Z Jego inicjatywy powstała w Rewie Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza. Powołał także Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych. Odznaczony Medalem KEN, wg Dziennika Bałtyckiego uznany za najlepszego Wójta Pomorza, a Rzeczypospolita w 2013 r. przyznała Mu tytuł Lider Samorządu. Posiada także tytuł Zasłużony dla Rolnictwa oraz Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jest członkiem Zarządu powiatu Puckiego. Gratulujemy.

 

8. Władysław Wójcik- lekarz, urodził się w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych, Jego Przodek uczestniczył w Powstaniu Styczniowym, a Ojciec był wielokrotnie wieziony i torturowany przez władzę powojenną. Jako pierwszy lekarz wprowadził do szpitali MSW duszpasterstwo dla chorych.  Z księdzem Prymasem Józefem Glempem uroczyście dokonał otwarcia kaplicy szpitalnej w szpitalu przy ul. Banacha 1A. Jest członkiem Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Współorganizował Bank Żywności Pomaga ludziom w trudnych sytuacjach życiowych i wykluczonym. Postępuje wg dewizy swojego przyjaciela Śp. biskupa Jana Chrapka "Idź przez życie tak, by ślady Twoich stóp przetrwały Cię".

Gratulujemy.

 

III  KLASA ORDERU  - KRZYŻ KOMANDORSKI   OTRZYMUJĄ

 

Przechodzimy do orderowania krzyżem Komandorskim Orderu czyli Orderem Św. Stanisława trzeciej klasy nagradzamy osoby wyróżniające się w  swoim środowisku wzorową prosamorządową, działalnością charytatywną, oraz na polu kultury, sztuki, nauki. Wszystkich cechuje wyjątkowa otwartość, wrażliwość i przyjaźń. Szczególnie honorujemy osoby  zasłużone w organizacji życia osób wykluczonych i poszkodowanych przez los. Radujemy się że to liczna grupa aspirująca do wypełniania dewizy Orderu  Praemiando Incitat.

 

III  KLASA ORDERU  - KRZYŻ KOMANDORSKI   OTRZYMUJĄ

 1.  Stanisław Czerwonka
 2.  Stanisław Furmanek          
 3.  Witold Gajewski                              
 4.  Jerzy Maciej Giblewski                   
 5.  Mirosław Jasztal                               
 6.  Marcin  Łada                                   
 7.  Jerzy Matrzak                             
 8.  Andrzej  Orszulik                           
 9.  Krzysztof  Radkowski 
 10.  Tadeusz  Różycki                                              
 11.  Zbigniew  Rydzik
 12.  Płk. dypl. Dariusz Sienkiewicz 
 13.  Andrzej Ślązak 
 14.  Bogdan  Zieliński 
 15.  Tadeusz Zielonka  
 16.  Zbigniew Smolarek              

                                                                                 

IV KLASA

 1. Maciej Dymitrowski               
 2. Łukasz Godlewski                      
 3. Edward Słobodziński                 
 4. Marek Żyła                                  

Podziękowanie w imieniu orderowanych wygłosił  Ks. Kanonik Grzegorz Miloch, który   otrzymał dzisiaj Order Św. Stanisława II klasy.

W imieniu Kapituły Orderu podziękował prof. Mirosław Nader

 • Księdzu Biskupowi dr Antoniemu Dydyczowi i ks. proboszczowi Zygmuntowi Robertowi Berdychowskiemu oraz księżom koncelebransom za sprawowanie uroczystej mszy.
 • Pocztowi sztandarowemu i uczniom klas mundurowych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu.
 • Wolontariuszom fundacji „Skarby Narodu” oraz pozostałym  wolontariuszom.
 •  Szczególne podziękowania składam Stowarzyszeniu - Turki Grodziskie
 • Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do  zorganizowania naszej uroczystości
 • 2- utwory muzyczne wykonał Zespół Stowarzyszenia Turków Grodziskich
 • Do wyprowadzenia sztandarów komendę podał prowadzący oficer
 •  Prof. Mirosław Nader zaprosił orderowanych i prowadzących uroczystość do wspólnej fotografii
 • Foto i video Joanna Marcinkiewicz tel. (+48) 504 240 190

 

View the embedded image gallery online at:
http://wkoss.pl/index.php/pl/inwestytura-2019#sigFreeIdcbc4f6bf36