Wielka Kapituła Orderu Świętego Stanisława - Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu św Stanisława w Polsce

CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki.
Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics (statystyki oglądalności) oraz skrypt serwisu Facebook, który również może zapisywać ciasteczka.
Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

Szanowni Państwo na łamach naszej strony zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce rozpoczynamy prezentację sylwetek Kawalerów Orderu , oraz członków Stowarzyszenia i ich dokonań na płaszczyźnie charytatywnej. Prezes Zarządu  

012


Parafia p.w. Świętego Krzyża

Szanowni Państwo na łamach naszej strony zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce rozpoczynamy prezentację sylwetek Kawalerów Orderu , oraz członków Stowarzyszenia i ich dokonań na płaszczyźnie charytatywnej.

Prezes Zarządu

Szanowni Państwo na łamach naszej strony zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce rozpoczynamy prezentację sylwetek Kawalerów Orderu , oraz członków Stowarzyszenia i ich dokonań na płaszczyźnie charytatywnej.

Prezes Zarządu

Eugeniusz Święcki

 

 Wykształcenie -  Wyższa Szkoła Rolniczo- Pedagogiczna w Siedlcach Wydział Chemiczno- Matematyczny na kierunku matematyka, specjalność nauczycielska - tytuł magistra. Studia Podyplomowe w zakresie Matematyka w Nowej Szkole, Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, Studia Podyplomowe doradztwa zawodowego, Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Szkolna 8.

  Dyrektor

 

Praca społeczna:

W placówce, która kieruje tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze i wspomaga uczniów w ich wszechstronnym rozwoju. Jest człowiekiem o wysokiej kulturze, o gruntownej wiedzy i wykształceniu pedagogicznym, wrażliwym intelektualnie, doskonale zorientowanym
w problematyce społecznej i zawodowej. Był Radnym Rady Miasta przez dwie  kadencje oraz Przewodniczącym Komisji Kultury i Spraw Socjalnych, pełni funkcje Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina”, W latach 2003-2007 była ławnikiem Sądu Pracy w Zambrowie obecnie jest Kuratorem społecznych ds. rodzinnych i nieletnich, jest Prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stół Polski”.

Pan Święcki od 2002 r. był ekspertem i wchodził w skład komisji kwalifikacyjnej
i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, od 2004 r. jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z matematyki.

W pracy pedagogicznej wykazuje znaczne umiejętności z zakresu komunikacji społecznej. Posługuje się warsztatem diagnostycznym, wzbogaca i doskonali swoją wiedzę oraz kompetencji w zakresie praktycznego działania. Jako dyrektor uczestniczył w bardzo wielu formach doskonalenia zawodowego. Charakteryzuje się otwartością intelektualna, kreatywnością i innowacyjnością. Dowodem na to jest uzyskanie gratulacji popularności wśród uczniów plebiscycie Gazety Wyborczej na Nauczyciela Roku 1998 i 2001. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczacego Rady Miejskiej w Ciechanowcu oraz Kuratora Sadu Rodzinnego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

 

            Dąży do indywidualizacji zajęć na rzecz ucznia poprzez organizacje zajęć pozalekcyjnych. Osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej organizuje bezpłatnie podręczniki, umożliwiam pomoc poprzez przyznanie bezpłatnych obiadów czy zwolnienia z opłat za internat. Zabiegam również o dodatkową pomoc materialną uczniom współpracując z ośrodkami pomocy społecznej (np. MOPS), licznymi fundacjami oraz stowarzyszeniami (np. Rodzina w Ciechanowcu). Organizuje również wycieczki i kolonie bezpłatne dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji finansowej oraz wyjazdy edukacyjne dla zdolnej młodzieży (szczegółowe informacje niżej w zadaniach dyrektora).

           

 W trakcie roku szkolnego w ZSOiZ
w Ciechanwocu w atmosferze patriotycznej, promującej miłość do Polski i suwerenność Rzeczpospolitej organizowane są następujące akademie oraz przygotowywane gazetki ścienne w klaso-pracowniach i na korytarzu szkoły:
            a) rocznica wybuchu II wojny światowej wraz z upamiętnieniem wydarzeń wrześniowych z     

            1939 roku.

            b) Narodowe Święto Niepodległości na pamiątkę wydarzeń z 1918 roku.

            c) uchwalenia konstytucji 3 Maja z 1791 roku.

            d) Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Organizowanie ponadto w naszej placówce koncertów patriotycznych np.
            a) w każdym roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

            b) Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w dniu 5.06.2015r.

 

Organizowanie dla klas wojskowo-sportowych obozów wojskowo – sportowych nie tylko pod kątem nabywania doświadczeń fizycznych i militarnych, ale również w duchu walki o niepodległość
i suwerenność Rzeczpospolitej.

 

Wieloletni udział (lata: 2003,2004,2005,2007,2008,2009) w międzynarodowych projektach „PEACE- lekcja tolerancji”.  Głównym celem projektów było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby osób odmiennych ras, kultur czy religii, oraz uświadomienie młodzieży, że inny nie znaczy gorszy. Projekty te szerzyły tolerancję, przyczyniały się do przełamywania stereotypów wśród młodych ludzi oraz sprawiały, że byli oni bardziej otwarci na to, co się dzieje na świecie. W ramach projektu gościmy
w szkole studentów z całego świata (m.in. z USA, Słowenii, Chin, Włoch, Peru, Brazylii), którzy dokonywali wymiany informacji z naszymi uczniami o swoich krajach, języku, kulturze. Analogicznymi projektami zrealizowanymi w naszej placówce były:

 • UNESCO- wymiana młodzieży naszej szkoły i młodzieży z Białorusi (2004, 2005, 2006),
 • COMENIUS- wymiana młodzieży naszej szkoły z Niemiec, Czech oraz z LO Społecznego
  z Wrocławia (2003),
 • BLIŻEJ SIEBIE- jest to wymiana młodzieży izraelskiej (2007),

 

 • ŁAMANIE GRANIC- wymianamłodzieży polsko- litewskiej (2008)

 

Udział uczniów naszej szkoły w różnego rodzaju imprezach kulturowych i narodowych np. 
            a) konferencja międzynarodowa zorganizowana w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
w czerwcu 2015r. o społecznych skutkach I wojny światowej.

            b) udział uczniów w konferencji i wystawie w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu poświęconej tolerancji i akceptacji odmienności religijnej i narodowościowej w I Rzeczpospolitej w maju 2014r.

            c) Parada w Ciechanowcu z okazji Święta Konstytucji 3 maja.

 

            Zapraszanie osób, które dzielą się z uczniami traumatycznymi wydarzeniami z okresu wydarzeń drugiej wojny światowej, np. pana Tadeusza Bobla - Prezesa Związku Sybiraków w Rudce,  Pana Janusza Niewiarowskiego - Prezesa Ciechanowieckiego Koła Sybiraków, w celu uświadomienia uczniom jak wielkie zagrożenie niesie brak tolerancji i odmienności.

 

            Organizowanie w naszej placówce raz w miesiącu dla wszystkich uczniów koncertu Filharmonii Narodowej, która jako element kultury wysokiej podnosi postawę kulturową i moralną naszej młodzieży.

 

            Zorganizowanie I Podlaskiego Forum Klas Mundurowych w roku szkolnym 2014/2015 oraz III Wojewódzkiego Przegląd Musztry, na których uczniowie klas wojskowych świecili przykładem postaw patriotycznych, moralnych i obywatelskich dla pozostałej młodzieży.

 

 

 

            Organizowanie wycieczek do miejsc o wartości historycznych, które są „świadkami” tragedii ludzkiej i narodowej na skutek braku poszanowania odmienności religijnej, narodowej i rasowej np.

a) szkolna wycieczka do Katania w dniach 19-21 września 2012r. w ramach projektu edukacyjno – patriotycznego „Katyń – w 72. rocznicę zbrodni”.

b) klasowe wycieczki do Oświęcimia np. 2A i 3C w roku szkolnym 2013/2014.

 

 

Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy następujące projekty na realizację zajęć pozalekcyjnych:

a) AKTYWNA SZKOŁA - (2007-2008)

b) SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI- (2008)
c) SZANSA NA RÓWNY START- (2008)
d) RÓWNY START SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ- (2008-2010),
e) MIĘDZYSZKOLNY KLUB NAUKOWY INFORMATYKÓW- (2009)
f) MIĘDZYSZKOLNY KLUB NAUKOWY PRZEDSIĘBIORCÓW- (2009)

 

 

            W kierowaniu szkołą staram się pogodzić koszty utrzymania szkoły z wymaganiami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów. W pierwszej kolejności zapewniam nie tylko potrzeby dydaktyczne, ale również wychowawcze uczniów uwzględniając ich trudności finansowe. Dlatego też obok zakupu pomocy dydaktycznych organizowałem:
            a)  w okresie ferii zimowych organizowanie w każdym roku szkolnym wypoczynków w Zakopanym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej   ( w 2004 r. III miejsce w Polsce za organizację wypoczynku zimowego- nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu),

b) wypoczynek letni dla uczniów uzdolnionych - obozy edukacyjne w Ostródzie- 2003r.; 2004 r.; 2005 r.;  2006 r.;  2007 r.;  2008 r.; 2013r. i lipiec 2015 roku.

W tych wyjazdach nie ograniczałem się tylko do samej ich organizacji, ale byłem również ich kierownikiem i osobiście czuwałem nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem wycieczek rekreacyjnych-edukacyjnych.

            c) dofinansowywanie wycieczek klasowych i pomoc w ich organizacji.
            Jak dyrektor poszukuje sponsorów i instytucji publicznych (np. MOPS) które wspierają finansowo wyjazdy młodzieży. 

 

- projektowanie budżetu szkoły i troska o zapewnienie środków na utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości,

- pozyskiwanie środków z projektów unijnych i krajowych

- pozyskiwanie sponsorów (BS, Stół Polski, MOPS, HOP)

- dbam systematycznie o rozwój szkoły: nowa hala sportowa, rozbudowa starej szkoły, budowa nowej biblioteki w szkolę z czytelnią komputerową, instalacja energooszczędnych pomp ciepła i kolektorów słonecznych na terenie szkoły i internatu, modernizacja i stworzenie najnowocześniejszej pracowni gastronomicznej w regionie, dostosowanie szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych: np. budowa podjazdów, windy orazPROJEKT budowy szkolnego boiska przy szkole w roku szkolnym 2015/2016.

- składanie wniosków o stypendia dla uczniów

- reklama szkoły i jej promowanie

- zatrudnianie i zwalnianie pracowników administracji

- dobór kadry pedagogicznej z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycieli aby utrzymać wysoki poziom nauczania w placówce,

- prowadzenie szkolnych apeli, wprowadzenie i zakończenie szkolnych akademii,

- nagradzanie uczniów za ile wyniki i osiągnięcia edukacyjne

- wręczanie dyplomów i świadectw z wyróżnieniem

- organizowanie zebrań ogólnych dla rodziców, szkolnych wywiadówek i ich prowadzenie,

- organizowanie w szkole narad dyrektorów,

- reprezentowaniu szkoły na zjazdach dyrektorów, posiedzeniach powiatu, różnego rodzaju instytucjach publicznych.

 

            Ponadto za swoją wieloletnia praca na rzecz szkoły i młodzieży został wyróżniony  nagrodami ministra, kuratora oświaty oraz organów prowadzących szkoły i placówki:

 

  • Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania- 21.12.1987
  • Nagroda Specjalna Kuratora Oświaty i Wychowania- 23.06.1989
  • Nagroda Kuratora Oświaty- 14.10.1993
  • Honorowa Odznaka Izby Rzemieślniczej w Białymstoku za zasługi dla szkolnictwa zawodowego- 06.04.1998
  • Nagroda Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu (jako organu prowadzącego LO dla Dorosłych)
  • Nagroda Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu (jako organu prowadzącego LO dla Dorosłych)- 14.10.2001
  • Nagroda Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego- 11.10.2006
  • Nagroda Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego- 14.10.2008
  • Nagroda Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego- 14.10.2009
  • Nagroda Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego- 14.10.2010
  • Nagroda Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego- 14.10.2011
  • Nagroda Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego- 14.10.2013
  • Nagroda Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego- 14.10.2014
  • Nagroda Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego- 14.10.2015

 

 

Potwierdzeniem  dorobku zawodowego jest odznaczenie:  Medalem Komisji Edukacji Narodowej z dnia 24 maja 2013 roku oraz  krzyż zasługi nadany przez kapitułę Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce w 2015r.

 

Piotr Fałat

 

Jacek Gromek

 

Jacek Gromek

      Od września 1979r. po ukończeniu szkoły średniej został zatrudniony przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach na stanowisku Kierownika Działu Remontów i Konserwacji.

     W listopadzie 1990r. uruchomił wraz z małżonką dodatkową prywatną  działalność gospodarczą  pod nazwą  Elgrom  Firma  Handlowo - Produkcyjno - Usługowa.


      Przedsiębiorca konsekwentny w realizacji celów związanych z rozwojem własnej Firmy,
rozpoczął inwestycje związanie z działalnością firmy oraz obiekty służące mieszkańcom.


        Od 1990r jest członkiem OSP Falenty, w roku 1995r. ufundował sztandar oraz zaangażował się w prace budowy nowej strażnicy z jej oddaniem do użytkowania w 2004r. Będąc Przewodniczącym Rady Gminy Raszyn w latach 2002-2006 uruchamiał w strażnicy Filię Domu Kultury. Za prace wniesione na rzecz jednostki otrzymał tytuł Honorowego Prezesa  OSP Falenty.

         Od 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, a od 2010r Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pruszkowie, jednocześnie jest członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Przybrał formę właściwej współpracy z jednostkami OSP, która podniosła prestiż strażaków ochotników w utrzymaniu gotowości bojowej na wysokim poziomie. W trosce o szybką i skuteczną akcję ratowniczą, realizuje na terenie powiatu w porozumieniu z komendą powiatową PSP szkolenia strażaków ochotników wszystkich szczebli, organizuje zawody sportowo pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, pozyskuje środki na odpowiednie wyposażenie

i sprzęt bojowy dla jednostek.                                                                                             

          Za wkład pracy na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej został odznaczony najwyższymi odznaczeniami OSP i PSP: Złotym Znakiem Związku OSP RP, Medalami Honorowymi im. Bolesława Chomicza i Józefa Tuliszkowskiego.

 

            Swoją działalność prospołeczna skierował również na szkoły, przedszkola i dzieci specjalnej troski, od 20-lat wspiera działalność statutową oraz dodatkowo przekazuje dary rzeczowe dla podopiecznych Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek, pomoc w budowie gabinetów rehabilitacji i w wydawnictwach Fundacji. Rodzinny Dom
Dziecka w Zambrowie, wspiera i pomaga w wyposażeniu: meble i niezbędny sprzęt do prawidłowego funkcjonowania i życia w rodzinkach.

Fundacja „Dar Serca” w Świdnicy niezbędny sprzęt do wyposażenia stołówki.

Za wkład pracy i pomoc dla dzieci specjalnej troski otrzymał w grudniu 2011r najwyższe odznaczenie wnioskowane i  nadawane przez dzieci  - Order Uśmiechu.

 

         Mecenas wielu inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju bezpieczeństwa oraz działania o charakterze społecznym zarówno kulturalnym i sportowym. Jest od 2005r. członkiem wspierającym Zarządu Koła Kombatantów w Raszynie.  Propaguje działalność patriotyczną Bitwa pod Raszynem, będąc inicjatorem wielu imprez niepodległościowych, opiekun miejsc pamięci narodowej i męczeństwa narodu polskiego. 

Otrzymał za pomoc i wspieranie Złoty Krzyż Zasługi, Komandorię Za Wybitne Zasługi dla ZKi BWP, Komandorię Misja Pojednania, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medal Pro Memoria, Medal Pro Patria.

            Od 2000r. Sport - Klubów Sportowych Raszyn, członek Zarządu wspiera i pomaga w działalności statutowej, bezpośredni opiekun sekcji boksu i podnoszenia ciężarów. Organizator od początku, a już w 2015r był XV-Międzynarodowy Turniej Bokserski Juniorów im. Michała Szczepana o Puchar Wójta Gminy Raszyn. W swoim dorobku sekcja bokserska posiada tytuł Mistrza Polski i dwa tytuły Vice Mistrza Polski Młodzików.

Posiada Złotą Odznakę Za Zasługi dla Sportu, Złota Odznakę PZB, Honorowa Odznakę Związku Podnoszenia Ciężarów i Medal Za Zasługi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego.


                Od 2010r. jest Przewodniczącym Rady Parafialnej w parafii św. Mateusza Dawidy Bankowe, gdzie podjął się organizacji budowy kościoła, pozyskując niezbędne środki samemu dając przykład jako fundator całej cegły i blachy miedzianej co było wynikiem postawienia kościoła w trzy lata. Kościół św. Bartłomieja na Rybiu – Fundator tablicy i krzyża katyńskiego. Kościół św. Szczepana w Raszynie pomoc związana z wykonaniem elewacji.

Odznaczony Komandorią Za Zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej.

 

              Jest organizatorem Filii Klubu HDK PCK „Strażak” przy OSP Falenty organizuje i mobilizuje do uczestnictwa w akcjach pobierania krwi nowych dawców nie tylko z członków straży, ale i osób z innych grup społecznych. Ustala z punktami pobierania krwi i zamawia pięć razy do roku, przyjazd ambulansów w niedziele do Raszyna-parking kościoła św. Szczepana, gdzie frekwencja jest bardzo dobra. 

Posiada Komandorię – Kryształowe Serce, Medal Zasłużony dla Zdrowia Narodu,                  Złotą Odznakę Honorowego Dawcy Krwi, Srebrny Krzyż PCK.

 

             Jest inicjatorem Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św. Floriana Mazovia w klasie I i II, która powstała w celu nagradzania innych świadczących działalność społeczną na rzecz rozwoju bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianej dobroczynności, patriotyzmu, zgodnie z dewizą „Bogu na Chwałę Ludziom na Pożytek”

 

 

               Kawaler Orderu św. Stanisława, Orderu św. Łazarza jako wyraz uznania poprzez działalność charytatywną pomocy ludziom potrzebującym i poszkodowanym jest wrażliwy na potrzeby innych, potrafi przywrócić uśmiech i radość nie tylko na twarzy dziecka, ale i osób dorosłych.
Przedstawiciel Wielkiej Narodowej Kapituły Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce.

Kontr Admirał CSLI(Międzynarodowego Korpusu Świętego Łazarza) zastępca Komendanta Korpusu Morskiego Marynarki Wojennej CSLI w Polsce.

 

             Został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, posiada tytuł Zasłużony dla Gminy Raszyn, Powiatu Pruszkowskiego i Województwa Mazowieckiego.  Jest honorowym członkiem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. O swojej drodze życiowej mówi, że o „sukces trzeba się troszczyć, jeśli mamy go doświadczyć, to zjawia się na pewno w sposób zupełnie nieprzewidziany”.  

Należy przyjąć kierunki działania i konsekwentnie dążyć do celu

 

Piotr Fałat

 

Działalność charytatywna w 2015 r. 


W 2015r Jacek Gromek – Członek Wielkiej Narodowej Kapituły Orderu św. Stanisława, Członek Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce finansował i organizował następującą działalność charytatywną:


1. Zaprojektowanie i sfinansowanie wykonania 250 odznak upamiętniających 250-lecie istnienia Orderu św. Stanisława w Polsce.
2. Pomoc finansowa w realizacji zadań statutowych Fundacji Skarby Narodu.
3. Przygotowanie posiłku gorącego i wydanie trzech palet wody dla pielgrzymów na Jasną Górę.
4. Pomoc w realizacji budowy Kościoła św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych.
5. Przekazanie z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek darów rzeczowych dla podopiecznych Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą.
6. Uruchomienie z rejestracją w sądzie Stowarzyszenia Konfraternia Mazowiecka Odznaki św. Floriana Mazovia, z zaprojektowaniem i sfinansowaniem początkowym - trzech odznak za zasługi w realizacji statutowych zadań.
7. Organizacja i nadzór nad akcjami pobierania krwi na parkingu Kościoła pod wezwaniem św. Szczepana w Raszynie – tym sposobem pozyskano okło 100 litów krwi tak cennego daru dla potrzebujących.


Piotr Fałat

 

Andrzej Kempa

 

1983 - 1984  Wiceprezes - Gliwicki Klub Karate Kyokushinkai

1985 - 1988  Członek Rady Klubu Studenckiego Straszny Dwór, Katowice

 

----------------------------------------

 

 

2004 - 2006 Przewodniczący Zarządui założyciel Stowarzyszenia Rady Rodziców Zespołu Szkoł im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu

 

a w tym ogranizator i koordynator:

-obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka (festyny na ok 1500 osób)

-Balów Karnawałowych dla dzieci i młodzieży (zabawa na ok 350 osób)

-wyjazdów na do obozów zagłady na Dni Pamieci w Gusen i Mathausen (wyjazdy autokarami 60-100 osób)

-spektakle teatralne na otwarcie i zakonczenie roku szkolnego (spektakle na ok 300 osób)

-uroczystych Mszy św. w Katedrze św. Szczepana w Wiedniu

 

 

2006 - 2016 Szef Sztabu Zagranicznego Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy

 

do tej pory podczas 11. Finałów WOŚP przekazano ok. 96.000 PLN. Za wklad w działalnosc WOŚP od Prezesa Fundacji Jurka Owsiaka, Andrzej Kempa otrzymal  srebrny medal okolicznosciowy 20 lat WOSP

 

 

2007 - 2010 czlonek Austriackiej Organizacji Kyokushin Karate i współorganizator Miedzynarodowych Mistrzostw Austrii  - AUSTIAN OPEN

 

 

2007 Koordynator Katolickiej Inicjatywy Obywatelskiej w Austrii przy polskiej Misji Katolickiej, autor i pomyslodawca tablicy pamiątkowej ku czci św. Jana Pawła II. Tablica została zawieszona w 16.10.2007 roku w katedrze sw. Szczepana w Wiedniu obecnie wisi w Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu.                                                         

 

2008 - 2009 Wiceprezes i rzecznik prasowy a wcześniej członek Zarządu Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii "Forum Polonii"

 

- Delegat na Zjazd Wyborczy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych - Pułtusk 2009

 

 

2009 Inicjator i współzałożyciel Polonijnej Platformy Dialogu w Austrii

 

Organizatow spotkań tzw. „Okrągłego Stołu Polonii“ w Linzu i w Wiedniu oraz I , II i III Zjazdu Polonii w Austrii

 

 

2009 Koordynator Umów Partnerskich między gminami Koszecin na Śląsku/Polska i Kraubath an der Mur w Styrii/Austria

 

 

2008 - 2011 Wiceprezes Stowarzyszenia „POMOC“ - porady i świadczenia od A do Z dla osób niepełnosprawnych

 

 

2007 - 2009 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ruchu Społecznego - Igrzyska Polonijne

2009 - 2013 Prezes Stowarzyszenia wspomagającego i popularyzujęcego Światowe Igrzyska Polonijne w Austrii „Światowe Igrzyska Polonijne - Polonia Austria"

2013 - 2017 Prezes Stowarzyszenia wspomagającego i popularyzujęcego Światowe Igrzyska Polonijne w Austrii „Światowe Igrzyska Polonijne - Polonia Austria" - (obecna kadencja)

 

Pomyslodawca i organizator Biegu upamiętniającego 330. 331. 332 i 333  rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i przemarsz wojsk polskich pod Wiedeń", organizator Polonijnych Mistrzostw Świata Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej

 

 

2011 - (do chwili obecnej) Redaktor Naczelny serwisu informacyjnego „POLONIA SPORT“ , moderator Radia Polonia Sport , gość wielu audycji radiowych i programów telewizyjnych w TVP Polonia m.in Polacy Tu i Tam, KulturalniPL . Autort wielu artykułów i opracowań dot. Polonii i Polonijnego sportu dla mediów polonijnych (jak np. "Oblicza Polonii" czy "Kolorowe Mateczniki" itp.) Wspołautor filmu dokumentalnego o obozie zagłady w Gusen.

 

 

2013 - 2017 Prezes Stowarzyszenia Zbója Szczyrka w Szczyrku - (obecna kadencja)

 

Pomysłodawca i współorganizator Biegów po Serce Zbója Szczyrka, Biegów po Serce Zbója spod Złotej Górki, Biegów po Serce Zbója z Term , Biegów po Serce Jurajskiego Zbója. Łącznie przekazano na cele charytytywne i dla Fundacji rozwoju Kardiochirurgii im. Z.Religi w Zabrzu na budowę prototypu serca wirowego dla dzieci ponad 120 tyś złotych. W biegach wzięło udział około 15.000 uczestników.

 

 

2013 - 2017 Prezes Europejskiego Stowarzyszenie „SILESIA“ z siedzibą w Wiedniu - (obecna kadencja)

 

2014 - podczas Inwestytury w Warszawie otrzymuje  krzyż zasługi III kl. nadany przez kapitułę Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce

 

2016 - Prezes i współzałozyciel Światowej Federacji Sportu Polonijnego - Federacja na rzecz promocji i popularyzacji sportui kultury wśród Polaków mieszkających zagranicą - The World Polonia Sport Federation

 

2016 - PodczasI Sejmiku Polonii w Austrii otrzymał funkcję reprezentanta Polonii w Austrii . Sześcioosobowa reprezentacja wyłoniona została spośród przedstawicieli wielu środowisk działających na terenie Austrii. Andrzej Kempa reprezentuje polonijne środowisko sportowe oraz media.

 

OGOLNIE:

 

Jest sygnatariuszem umów współpracy m.in. z Miastem Szczyrk, ze Związkiem Górnośląskim,  z TVP Polonia, z TVS, Radiem Piekary i Radiem ZET, Stow. Artystów Niezależnych MARCHOŁT, Komandorią Zagłębiowską, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi, Fundacją Dorastaj Razem z Nami, Fundacją Piłka jest Piękna, portalem Link To Poland.

 

Dzięki wieloletniej współpracy z austriackim stowarzyszeniem Entwicklungshilfe rozpowszechnia od 2006 roku biegi charytatywne w Austrii pod nazwą Freidenslauf.

 

 

Swoja działalnoscią wspierał takie organizacje jak: Towarzystwo Kulturalne Wieden-Kraków, Stowarzyszenie Polski Klub, Związek Polaków w Górnej Austrii, Wspólnota Polaków w Górnej Austrii, Stowarzyszenie Polaków w Salzburgu, Kongres Polonii, miesięcznik Głos Polonii, miesięcznik Polonika, kwartalnik Jupiter, czasopismo Zongler, Stowarzyszenie „TAKT, Radio Polonia-Wiedeń, Polskie Stowarzyszenie Sportowe w Austrii, Austriapol - Magazyn Dialogu Międzykulturowego, KOBV - Zwiazek niepełnosprawnych i ofiar wojennych w Austrii, Stowarzyszenie niepełnosprawnych POMOC.

 

Przez czasopismo polonijne ZONGLER wybrany w 2007 roku Twarzą Roku 2006.  W 2009 roku w Toruniu otrzymał nominacje do Rady Igrzysk Polonijnych jako przedstawiciel sportowej Polonii Świata. Na arenach sportowych podczas Światowych Letnich i Zimowych Igrzysk Polonijnych zdobywca 7 złotych, 4 srebrnych i 7 brązowych medali w latach 2005 - 2016. Na XIV Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Toruniu wyróżniony nagrodą FairPlay .

 

 

Prowadząc serwis informacyjny Polonia Sport wspierał medialnie "Pro Bono" przez nadane patronaty takie wydarzenia jak:

 

•  Polonijne Mistrzostwa Świata w żeglarstwie w Wiedniu

•  Polonijne Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej w Łowiczu 2008 i 2010

•  Polonijne Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej w Andychowie 2012

•  Polonijne Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej w Gliwicach 2014

•  XV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Dolny Śląsk 2011

•  XVI Światowe Letnie Igrzyska Polonijne w Kielcach 2013

•  Bieg upamiętniający 330. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i przemarsz wojsk polskich pod Wiedeń

•  4. Biegi po Serce Zbója Szczyrka w Szczyrku

•  2. Biegi po Serce Zbója Szczyrka – Winter Edition w Szczyrku

•  2. Biegi po Serce Zbója spod Złotej Górki w Andrychowie

•  Bieg po Serce Zbója z Term w Uniejowie

•  Ogólnopolski Turniej Mini siatkówki w Kołobrzegu

•  XI Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne – Karkonosze 2014

•  Konkurs „Moja Polska – coraz piękniejsza czyli 25 lat zmian w niepodległej Polsce”

•  Bieg upamiętniający 331. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i 10 rocznicę przystąpienia Polski do UE

•  XX MIĘDZYNARODOWY NARCIARSKI PUCHAR „BACY” 2015

•  6. BIATHLON WIOSENNY ŚLĄSKIEJ IPA – Chorzów 2015

•  Bieg upamiętniający 332. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i przemarsz wojsk polskich pod Wiedeń

•  VIII Maraton Beskidy 2015

•  MARATON ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA 2015

•  XII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne - Podlarpackie 2016